AKTUALNOŚCI

2018-04-11 12:44:32

Spotkanie Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu, z którym Instytut Ochrony Środowiska podpisał porozumienie o współpracy w projekcie CLIMCITIES, organizuje spotkania dla członków Klubu dotyczące problematyki ochrony ...
>
środa, 11, kwiecień 2018 12:44

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu, z którym Instytut Ochrony Środowiska podpisał porozumienie o współpracy w projekcie CLIMCITIES, organizuje spotkania dla członków Klubu dotyczące problematyki ochrony środowiska. M.in. w 2017 r. współorganizował spotkanie poświęcone różnym aspektom zrównoważonego rozwoju.

Do grona prelegentów należeli: mgr inż. Zbigniew Bomersbach, Główny Architekt Miasta Opole, mgr. inż. Stanisław Staniszewski oraz Profesor Politechniki Opolskiej, pan Waldemar Skomudek.

Na spotkaniu poruszane były tematy eko-architektury i eko-urbanistyki, gospodarki wodnej w świetle nowelizacji Prawa wodnego oraz rozwoju i konkurencyjności sektora energetycznego w Polsce (w tym w kontekście adaptacji do zmian klimatu).

Mgr inż. Zbigniew Bomersbach przedstawił m. in. ciekawe rozwiązania stosowane w Polsce i w Europie w zakresie eko-architektury, takie jak np. zielone dachy, które są jednym z narzędzi zrównoważonego rozwoju terenów. Ekstensywna zieleń na dachu w przestrzeni miejskiej stosowana jest w Polsce dość rzadko, chociaż zdobywa coraz większą popularność. Zielone dachy mają wiele zalet estetycznych, ale głównie ekologicznych, społecznych, urbanistycznych, technicznych oraz ekonomicznych. Stały się alternatywnym rozwiązaniem nie tylko dla budynków użyteczności publicznej ale również dla tradycyjnych polskich osiedli mieszkaniowych. Zieleń w mieście ma również ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza, a także zwiększa odporność ogniową budynków oraz tłumi hałas, tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców budowanych osiedli.

Wykład dotyczący nowelizacji Prawa wodnego (mgr. inż. Stanisław Staniszewski) objął wątek uporządkowania i ukończenia wielu ważnych inwestycji (np. zbiornika retencyjnego w Raciborzu, który byłby również jednym z narzędzi przeciwdziałania powodziom, będących efektem zmian klimatycznych).

Pan Profesor Skomudek przedstawił stan polskiej energetyki w perspektywie strategii energetycznej Europy i w obliczu zmian klimatycznych. Przedstawił wpływ różnych czynników na konkurencyjność polskiego sektora energetycznego, aspekty wspierania produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ich wykorzystanie w aspekcie ochrony środowiska.

Członkowie Klubu zostali również zapoznani z ideą i efektami zrealizowanego przez IOŚ-PIB Projektu CLIMCITIES.

2018-01-19 14:25:41

Porozumienie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i udostępnianii materiałów szkoleniowych po...
>
piątek, 19, styczeń 2018 14:25

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i udostępnianii materiałów szkoleniowych powstałych w trakcie projektu CLIMCITIES, w tym opracowywanych strategii adaptacji dla miast, a także popularyzowanie współpracy między miastami w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych.

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” inicjuje, realizuje oraz wspiera projekty edukacyjne i badawcze mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczymy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach, których celem jest poprawa jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Jednym z głównych celów Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie ochrony środowiska.

W ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez Centrum „Horyzonty” poruszana jest m.in. problematyka dotycząca rozwiązywania problemów społeczności lokalnych spowodowanych przez zagrożenia związane ze zmianami klimatu a także problematyka globalnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W latach 2014-2017 Zespół Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” przygotował i z sukcesem zrealizował następujące projekty, w których  poruszana była problematyka zagrożeń związanych ze zmianami klimatu:

1) "Edukacja globalna w Pułtusku” - Projekt został zrealizowany w okresie 03.11.2014-30.11.2014, współfinansowany w ramach Programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach projektu realizowany był cykl gier edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących problematyki globalnych zależności na poziomie środowiskowym i gospodarczym. Ponadto w ramach projektu zorganizowana została wystawa, podczas której zaprezentowane zostały m.in. materiały przedstawiające skutki zmian klimatu w różnych państwach świata.

2) ”Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim” - Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2013-31.12.2013 i w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu grupa młodych liderów uczestniczyła w cyklu warsztatów oraz wizytach studyjnych, w ramach których poszerzyli swoje kompetencje w zakresie działań na rzecz lokalnych społeczności zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

3) „Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości” - Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Hyperion ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W ramach projektu został opracowany Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej oraz Wirtualna Platforma Laboratorium Przedsiębiorczości. Promowana w ramach projektu koncepcja przedsiębiorczości zrównoważonej polega na poszukiwaniu możliwości rozwoju nowych produktów, usług, technologii oraz procesów produkcyjnych, w taki sposób aby bardziej efektywnie wykorzystywać energię i zasoby naturalne, oraz stosować nowe materiały i surowce, które są bardziej dostępne, tańsze w produkcji i mniej szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa oraz łagodzą skutki środowiskowe lub społeczne.

 

 

2018-01-17 11:50:24

Porozumienia

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań a...
>
środa, 17, styczeń 2018 11:50

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

 

Lista organizacji:

 1. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 2. WSKSiM w Toruniu
 3. SGGW w Warszawie
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich
 5. Uniwersytet w Białymstoku
 6. Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego
 7. Fundacja Aquila
 8. Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”
 9. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
 10. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 11. FPP Enviro
 12. Fundacja EkoPrognoza
 13. Stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody
 14. UKSW w Warszawie
 15. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi z siedzibą w Makowie

 

2018-01-02 07:21:00

Porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian kli...
>
wtorek, 02, styczeń 2018 07:21

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu,  promocja i udostępnianie materiałów szkoleniowych i opracowań powstałych w trakcie projektu, promocja projektu CLIMCITIES, w tym realizowanych szkoleń i opracowywanych strategii adaptacji dla miast, a także popularyzowanie współpracy między miastami w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

 

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego powołany został w listopadzie 1993 r. Klub jest stowarzyszeniem, którego członkami są osoby różnych specjalności, w tym zajmujące się zawodowo, naukowo lub społecznie pracami związanymi z problematyką ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu.

Misją stowarzyszenia jest służba na rzecz aktywnego oddziaływania na racjonalne kształtowanie i ochronę środowiska Województwa Opolskiego.

Cele Klubu:

 1. Starania o prawidłowe i racjonalne kształtowanie środowiska, zmierzające do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowanie jego wartości.
 2. Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami pozarządowymi mającymi w swoim zakresie działań troskę o ochronę środowiska.
 3. Prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów.
 4. Organizowanie konferencji naukowo - technicznych, związanych z problematyką środowiskową oraz w zależności od zapotrzebowania również i wyjazdów studyjnych do zakładów pracy.
 5. Prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji.
 6. Popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska wśród społeczeństwa.
 7. Popularyzacja w województwie opolskim osiągnięć nauki i techniki w zakresie ochrony środowiska, w tym popularyzacja doświadczeń europejskich.
 8. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem regionu czesko-morawskiego.
 9. Podejmowanie oraz popularyzacja działań na rzecz wykorzystania rzeki Odry dla celów gospodarczych i turystycznych oraz na rzecz poprawy jej czystości.

 

2017-10-30 21:55:37

Finalne spotkanie dotyczące opracowania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla miasta Siedlce"

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzędnicy z UM, przedstawicielka Rady Miejskiej oraz ze...
>
poniedziałek, 30, październik 2017 21:55

25 października 2017 r. odbyło się ostatnie spotkanie w Siedlcach, w którym uczestniczył Zespół do spraw przygotowania Strategii powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta, urzędnicy z UM, przedstawicielka Rady Miejskiej oraz zespół reprezentujący Wykonawców projektu.

Podczas spotkania przedstawiciele wykonawców podsumowali proces powstawania dokumentu, omówili  skutki zmian klimatu dla miasta i zagrożenia z nimi związane, a także przedstawili działania adaptacyjne wypracowane w porozumieniu z Miastem.

Obecna na spotkaniu przedstawicielka Rady Miejskiej wyraziła pozytywną opinię dotyczącą Strategii.

Następnie omówiono uwagi zgłoszone przez Wydział Gospodarki Przestrzennej dotyczące metodyki wyznaczania powierzchni biologicznie czynnej, klinów napowietrzających a także działań adaptacyjnych z zakresu planowania przestrzennego.

 

  

 

  

2017-10-27 12:10:15

Spotkanie podsumowujące prace nad Strategią adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki zaprezentowali wyniki przeprowadzonych analiz o...
>
piątek, 27, październik 2017 12:10

W dniu 25 października w Urzędzie Miasta Ostrołęki odbyło się spotkanie, podczas którego członkowie zespołu opracowującego Strategię adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Ostrołęki zaprezentowali wyniki przeprowadzonych analiz oraz dokument, który powstał na ich podstawie. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym członkowie Zespołu Miejskiego, który brał udział w pracach nad Strategią, przedstawiciele Rady Miasta, w tym Przewodniczący Rady Pan Jerzy Grabowski, a także przedstawiciele innych grup interesariuszy: między innymi mieszkańcy oraz pracownicy lokalnych mediów.

Po przypomnieniu podstawowych informacji na temat projektu CLIMCITIES oraz metodyki opracowywania Strategii, przedstawiciele IOŚ-PIB zaprezentowali przykłady wykonanych analiz i ich efektów, główne zagrożenia związane ze zmianami klimatu, które dotyczą Ostrołęki, a także zaproponowane w dokumencie działania.

Finalny dokument Strategii został przekazany przez Kierownika zaspołu autorskiego na ręce Przewodniczącego Rady Miasta.

 

Informacje dotyczące spotkania oraz projektu CLIMCITIES sa również dostępne na stronach Urzędu Miasta Ostrołęki oraz lokalnych mediów:

 

http://www.ostroleka.pl/aktualnosci/a/zakonczyl_sie_projekt_climcities

http://www.eostroleka.pl/projekt-climcities-dla-ostroleki-zdjecia,art63016.html

https://www.moja-ostroleka.pl/art/1509018227/zapoznali-sie-ze-strategia-adaptacji-do-zmian-klimatu-ostroleki-zdjecia

 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl