AKTUALNOŚCI

2019-04-02 10:49:41

PROJEKTY FUNDACJI EKOLOGICZNEJ „ZIELONA AKCJA”

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” (link: http://www.zielonaakcja.pl/).   Projekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian kli...
>
wtorek, 02, kwiecień 2019 10:49

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z działalnością Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” (link: http://www.zielonaakcja.pl/).

 

Projekt „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych  poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności”

Od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja” realizuje projekt p.n. „Współdziałanie środowisk na rzecz adaptacyjności do zmian klimatycznych  poprzez małą retencję oraz ochronę bioróżnorodności” finansowany ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Celem głównym projektu jest  podniesienie wiedzy i integracja środowisk mających największy wpływ na działania w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych poprzez wykorzystanie małej retencji do odnowy zasobów wodnych  i przywracania równowagi środowiska przyrodniczego.

Projekt jest realizowany na terenie województw opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.  Skierowany jest do podmiotów szczebla wojewódzkiego odpowiedzialnych za gospodarowanie wodą oraz ochronę bioróżnorodności oraz decydentów samorządowych, organizacji i społeczności lokalnych. Ma umożliwić współpracę, przekazywanie dobrych praktyk i mobilizować środowiska  do działań adaptacyjnych zarówno na szczeblu regionalnym jak i lokalnym.

Zaplanowane działania wykorzystują doświadczenia wypracowane w trakcie realizacji projektów p.n „ Mała retencja, duża sprawa”, „Zadrzewienia śródpolne dla ochrony bioróżnorodności i klimatu” oraz „Wzmocnienie udziału społeczności lokalnych w decyzjach dotyczących adaptacji do zmian klimatu”.

 

Działania w ramach projektu:

1. Organizacja spotkań informacyjnych w 4 wymienionych województwach oraz szkolenia dla środowisk szczebla wojewódzkiego w celu określenia możliwości współpracy, planowania działań, gromadzenia i udostępniania  dobrych praktyk w zakresie działań adaptacyjnych poprzez małą retencję i ochronę bioróżnorodności.

2. Przeprowadzenie 4 cykli szkoleniowych dla liderów małej retencji,którzy będą wspierali lokalne działania adaptacyjne w zakresie małej retencji oraz ochrony bioróżnorodności na terenie wymienionych województw.

3. Opracowanie rekomendacji adaptacyjnychprzy udziale społeczności lokalnych dla 4 modelowych gmin oraz koncepcji rewitalizacji modelowych miejsc małej retencji /obszarów o dużej wartości przyrodniczej/. Upowszechnienie wypracowanych modeli.

4. Przeprowadzenie 4 regionalnych konferencjipromujących dobre praktyki projektu oraz współpracę środowisk różnych szczebli przy rozwiazywaniu kwestii adaptacyjnych.

5. Upowszechnianie informacji o projekcie– wydanie broszur edukacyjnych, poradnika, materiałów promujących dobre praktyki, prowadzenie strony internetowej, FB.

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.malaretencja.pl.

 

Ponadto na stronach: www.pszczoly.zielonaakcja.pl/zadrzewienia, www.malaretencja.pl zamieszczone są materiały dla osób, które zainteresowane są zadrzewianiem i zwiększeniem zdolności retencyjnych terenów rolniczych, a także ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazowych w swoim regionie i przeciwdziałaniu negatywnym zmianom klimatycznym. 

2019-03-26 13:43:05

Projekt edukacyjny „KLIMAT, ENERGIA, ZDROWIE”

Zachęcamy wszystkich, nie tylko osoby z Dolnego Śląska, do zapoznania się z projektami i działaniami prowadzonymi przez Dolnośląski Klub Ekologiczny (link: http://www.ekoklub.wroclaw.pl/). Projekt edukacyjny „KLIMAT, ENERGIA, ZDR...
>
wtorek, 26, marzec 2019 13:43

Zachęcamy wszystkich, nie tylko osoby z Dolnego Śląska, do zapoznania się z projektami i działaniami prowadzonymi przez Dolnośląski Klub Ekologiczny (link: http://www.ekoklub.wroclaw.pl/).

Projekt edukacyjny „KLIMAT, ENERGIA, ZDROWIE”

Nowy projekt edukacyjny, realizowany od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych  z trzech rejonów Dolnego Śląska: Wrocław, Milicz i Oława.
Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przyczyn zmian klimatu i ich skutków, degradacji jakości powietrza emisjami, w tym „niskiej emisji”, oraz negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i środowisko. Projekt wskazuje na dostępne rozwiązania poprawy jakości atmosfery przez różne działania w gospodarstwach domowych (m.in. oszczędzanie energii, wykorzystanie energii z bezemisyjnych źródeł odnawialnych) oraz przystosowania się do zmian klimatu.
W ramach projektu przewiduje się po pięć spotkań edukacyjnych (wykłady i warsztaty) w każdym rejonie, zajęcia terenowe w Zakładzie Klimatologii UWr, konkurs na plakat, a wiosną 2019 r. udział uczestników projektu w terenowych warsztatach dot. pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz budynków niskoemisyjnych w Słonecznej Szkole w Bielawie.
W 2018 r. Klub zrealizował inny projekt edukacyjny pod nazwą „Trzy żywioły”. Brali w nim udział uczniowie II klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych z 9 placówek edukacyjnych oraz klasy V z dwóch szkół podstawowych Te „żywioły” to zmiany klimatu, smog i gatunki inwazyjne. Zajęcia odbywały się w 4 rejonach Wrocławia: Śródmieście, Południe, Psie Pole i Nadodrze. Poniżej mogą Państwo obejrzeć zdjęcia z tego projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta”
(dwumiesięcznik)


Biuletyn „Zielona Planeta” wydawany jest przez Dolnośląski Klub Ekologiczny od 1996 r. w nakładzie 1500 egz. i bezpłatnie rozprowadzany do adresatów (biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, instytucje zajmujące się ochroną środowiska) w południowo-zachodniej części kraju.
W dziale Forum Ekologiczne zamieszczane są artykuły dotyczące m.in. polityki energetycznej i klimatycznej, degradacji powietrza i zagrożeń smogiem, ochrony klimatu, sposobów na ograniczanie emisji GHG, OZE,  adaptacji do zmian klimatu.
Wersja elektroniczna, zawierająca wszystkie teksty umieszczana jest na stronie internetowej: www.ekoklub.wroclaw.pl w zakładce Zielona Planeta.
 

2018-04-11 12:44:32

Spotkanie Klubu Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu, z którym Instytut Ochrony Środowiska podpisał porozumienie o współpracy w projekcie CLIMCITIES, organizuje spotkania dla członków Klubu dotyczące problematyki ochrony ...
>
środa, 11, kwiecień 2018 12:44

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego w Opolu, z którym Instytut Ochrony Środowiska podpisał porozumienie o współpracy w projekcie CLIMCITIES, organizuje spotkania dla członków Klubu dotyczące problematyki ochrony środowiska. M.in. w 2017 r. współorganizował spotkanie poświęcone różnym aspektom zrównoważonego rozwoju.

Do grona prelegentów należeli: mgr inż. Zbigniew Bomersbach, Główny Architekt Miasta Opole, mgr. inż. Stanisław Staniszewski oraz Profesor Politechniki Opolskiej, pan Waldemar Skomudek.

Na spotkaniu poruszane były tematy eko-architektury i eko-urbanistyki, gospodarki wodnej w świetle nowelizacji Prawa wodnego oraz rozwoju i konkurencyjności sektora energetycznego w Polsce (w tym w kontekście adaptacji do zmian klimatu).

Mgr inż. Zbigniew Bomersbach przedstawił m. in. ciekawe rozwiązania stosowane w Polsce i w Europie w zakresie eko-architektury, takie jak np. zielone dachy, które są jednym z narzędzi zrównoważonego rozwoju terenów. Ekstensywna zieleń na dachu w przestrzeni miejskiej stosowana jest w Polsce dość rzadko, chociaż zdobywa coraz większą popularność. Zielone dachy mają wiele zalet estetycznych, ale głównie ekologicznych, społecznych, urbanistycznych, technicznych oraz ekonomicznych. Stały się alternatywnym rozwiązaniem nie tylko dla budynków użyteczności publicznej ale również dla tradycyjnych polskich osiedli mieszkaniowych. Zieleń w mieście ma również ogromny wpływ na poprawę jakości powietrza, a także zwiększa odporność ogniową budynków oraz tłumi hałas, tym samym poprawiając jakość życia mieszkańców budowanych osiedli.

Wykład dotyczący nowelizacji Prawa wodnego (mgr. inż. Stanisław Staniszewski) objął wątek uporządkowania i ukończenia wielu ważnych inwestycji (np. zbiornika retencyjnego w Raciborzu, który byłby również jednym z narzędzi przeciwdziałania powodziom, będących efektem zmian klimatycznych).

Pan Profesor Skomudek przedstawił stan polskiej energetyki w perspektywie strategii energetycznej Europy i w obliczu zmian klimatycznych. Przedstawił wpływ różnych czynników na konkurencyjność polskiego sektora energetycznego, aspekty wspierania produkcji energii z odnawialnych źródeł oraz ich wykorzystanie w aspekcie ochrony środowiska.

Członkowie Klubu zostali również zapoznani z ideą i efektami zrealizowanego przez IOŚ-PIB Projektu CLIMCITIES.

2018-01-19 14:25:41

Porozumienie z Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i udostępnianii materiałów szkoleniowych po...
>
piątek, 19, styczeń 2018 14:25

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i udostępnianii materiałów szkoleniowych powstałych w trakcie projektu CLIMCITIES, w tym opracowywanych strategii adaptacji dla miast, a także popularyzowanie współpracy między miastami w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych.

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” inicjuje, realizuje oraz wspiera projekty edukacyjne i badawcze mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczymy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach, których celem jest poprawa jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Jednym z głównych celów Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie ochrony środowiska.

W ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez Centrum „Horyzonty” poruszana jest m.in. problematyka dotycząca rozwiązywania problemów społeczności lokalnych spowodowanych przez zagrożenia związane ze zmianami klimatu a także problematyka globalnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W latach 2014-2017 Zespół Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” przygotował i z sukcesem zrealizował następujące projekty, w których  poruszana była problematyka zagrożeń związanych ze zmianami klimatu:

1) "Edukacja globalna w Pułtusku” - Projekt został zrealizowany w okresie 03.11.2014-30.11.2014, współfinansowany w ramach Programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach projektu realizowany był cykl gier edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących problematyki globalnych zależności na poziomie środowiskowym i gospodarczym. Ponadto w ramach projektu zorganizowana została wystawa, podczas której zaprezentowane zostały m.in. materiały przedstawiające skutki zmian klimatu w różnych państwach świata.

2) ”Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim” - Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2013-31.12.2013 i w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu grupa młodych liderów uczestniczyła w cyklu warsztatów oraz wizytach studyjnych, w ramach których poszerzyli swoje kompetencje w zakresie działań na rzecz lokalnych społeczności zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

3) „Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości” - Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Hyperion ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W ramach projektu został opracowany Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej oraz Wirtualna Platforma Laboratorium Przedsiębiorczości. Promowana w ramach projektu koncepcja przedsiębiorczości zrównoważonej polega na poszukiwaniu możliwości rozwoju nowych produktów, usług, technologii oraz procesów produkcyjnych, w taki sposób aby bardziej efektywnie wykorzystywać energię i zasoby naturalne, oraz stosować nowe materiały i surowce, które są bardziej dostępne, tańsze w produkcji i mniej szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa oraz łagodzą skutki środowiskowe lub społeczne.

 

 

2018-01-17 11:50:24

Porozumienia

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań a...
>
środa, 17, styczeń 2018 11:50

Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy podpisał w trzecim kwartale 2017 roku porozumienia w kilkunastoma organizacjami i instytucjami, dotyczące współpracy w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu.

 

Lista organizacji:

 1. Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
 2. WSKSiM w Toruniu
 3. SGGW w Warszawie
 4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich
 5. Uniwersytet w Białymstoku
 6. Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego
 7. Fundacja Aquila
 8. Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY”
 9. Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO)
 10. Fundacja Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich
 11. FPP Enviro
 12. Fundacja EkoPrognoza
 13. Stowarzyszenie Liga Ochrony Przyrody
 14. UKSW w Warszawie
 15. Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”
 16. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi z siedzibą w Makowie

 

2018-01-02 07:21:00

Porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian kli...
>
wtorek, 02, styczeń 2018 07:21

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu,  promocja i udostępnianie materiałów szkoleniowych i opracowań powstałych w trakcie projektu, promocja projektu CLIMCITIES, w tym realizowanych szkoleń i opracowywanych strategii adaptacji dla miast, a także popularyzowanie współpracy między miastami w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

 

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego powołany został w listopadzie 1993 r. Klub jest stowarzyszeniem, którego członkami są osoby różnych specjalności, w tym zajmujące się zawodowo, naukowo lub społecznie pracami związanymi z problematyką ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu.

Misją stowarzyszenia jest służba na rzecz aktywnego oddziaływania na racjonalne kształtowanie i ochronę środowiska Województwa Opolskiego.

Cele Klubu:

 1. Starania o prawidłowe i racjonalne kształtowanie środowiska, zmierzające do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowanie jego wartości.
 2. Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami pozarządowymi mającymi w swoim zakresie działań troskę o ochronę środowiska.
 3. Prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów.
 4. Organizowanie konferencji naukowo - technicznych, związanych z problematyką środowiskową oraz w zależności od zapotrzebowania również i wyjazdów studyjnych do zakładów pracy.
 5. Prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji.
 6. Popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska wśród społeczeństwa.
 7. Popularyzacja w województwie opolskim osiągnięć nauki i techniki w zakresie ochrony środowiska, w tym popularyzacja doświadczeń europejskich.
 8. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem regionu czesko-morawskiego.
 9. Podejmowanie oraz popularyzacja działań na rzecz wykorzystania rzeki Odry dla celów gospodarczych i turystycznych oraz na rzecz poprawy jej czystości.

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl