A   A+  A++


W Ostrołęce w dniu 12 lipca miało miejsce drugie spotkanie, które zorganizowano jako etap procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta, innych instytucji publicznych, organizacji ekologicznej oraz zespołu opracowującego strategię. Spotkanie dotyczyło oceny wrażliwości miasta na zmiany klimatu i potencjału, jakim dysponuje miasto w kontekście adaptacji do tych zmian. Przedstawiciele IOŚ-PIB zaprezentowali wyniki przeprowadzonych dotychczas analiz. Omówione zostały tendencje zmian klimatu, określone na podstawie historycznych wyników pomiarów wybranych parametrów meteorologicznych, obrazujących zjawiska klimatyczne na terenie miasta. Uwzględniono warunki termiczne i opadowe a także koncentracje zanieczyszczeń powietrza. Wyniki obserwacji prowadzonych w latach 1981-2015 jak również scenariusze opracowane na podstawie obliczeń modelowych dla lat 2030 i 2050 wskazują m.in. tendencję rosnącą średniej temperatury powietrza, rosnącą liczbę dni gorących i upalnych, wzrost rocznych sum opadów i zwiększenie dobowych sum opadów, co może świadczyć o częstszym występowaniu deszczy nawalnych. Te zjawiska mogą odbijać się niekorzystnie na jakości życia mieszkańców, między innymi poprzez wpływ na ich zdrowie, jak też na utrudnienia w funkcjonowaniu miasta.

 

Potencjalnym zagrożeniem dla mieszkańców i sektorów, których wrażliwość w mieście oceniano, będącym efektem długotrwałych lub intensywnych opadów, mogą być lokalne podtopienia lub powódź od strony rzek położonych w granicach miasta a prowadzących wody także spoza miasta. Z drugiej strony dla sektora energetycznego niekorzystnym zjawiskiem jest susza, z powodu której dochodziło do ograniczania dostępności wody wykorzystywanej do celów chłodniczych w przedsiębiorstwie ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A. Przeciwdziałać temu mają aktualnie prowadzone prace hydrotechniczne. Zwrócono także uwagę na zagrożenie występowaniem silnych porywów wiatru, nasilającymi się w ostatnich latach i powodującymi szkody w infrastrukturze miasta i terenach zielonych.

 

 

 

W czasie spotkania dyskutowano na temat potencjału adaptacyjnego miasta, który może zmniejszyć podatność poszczególnych sektorów na niekorzystne zmiany klimatyczne. Adaptacja do skutków zmian klimatu w mieście powinna uwzględniać, że przewidywane zmiany klimatu mogą nasilić problemy, których miasto doświadcza obecnie lub spowodować zagrożenia, które są znane z historii.
 

[opracowanie: Anna Degórska, IOŚ-PIB]
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl