A   A+  A++

W październiku 2017 roku IOŚ-PIB podpisał porozumienie z Klubem Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego. Celami zawartego porozumienia są: współpraca w zakresie propagowania wiedzy i popularyzowania działań adaptacyjnych do zmian klimatu,  promocja i udostępnianie materiałów szkoleniowych i opracowań powstałych w trakcie projektu, promocja projektu CLIMCITIES, w tym realizowanych szkoleń i opracowywanych strategii adaptacji dla miast, a także popularyzowanie współpracy między miastami w zakresie adaptacji do zmian klimatu.

 

Klub Ochrony Środowiska Śląska Opolskiego powołany został w listopadzie 1993 r. Klub jest stowarzyszeniem, którego członkami są osoby różnych specjalności, w tym zajmujące się zawodowo, naukowo lub społecznie pracami związanymi z problematyką ochroną środowiska w szerokim tego słowa znaczeniu.

Misją stowarzyszenia jest służba na rzecz aktywnego oddziaływania na racjonalne kształtowanie i ochronę środowiska Województwa Opolskiego.

Cele Klubu:

  1. Starania o prawidłowe i racjonalne kształtowanie środowiska, zmierzające do zapewnienia współczesnemu i przyszłym pokoleniom korzystnych warunków życia oraz realizacji prawa do korzystania z zasobów środowiska i zachowanie jego wartości.
  2. Współpraca z organami samorządowymi i rządowymi, organizacjami społecznymi oraz innymi instytucjami pozarządowymi mającymi w swoim zakresie działań troskę o ochronę środowiska.
  3. Prowadzenie kursów, szkoleń i seminariów.
  4. Organizowanie konferencji naukowo - technicznych, związanych z problematyką środowiskową oraz w zależności od zapotrzebowania również i wyjazdów studyjnych do zakładów pracy.
  5. Prowadzenie doradztwa technicznego i konsultacji.
  6. Popularyzacja wiedzy na temat ochrony środowiska wśród społeczeństwa.
  7. Popularyzacja w województwie opolskim osiągnięć nauki i techniki w zakresie ochrony środowiska, w tym popularyzacja doświadczeń europejskich.
  8. Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem regionu czesko-morawskiego.
  9. Podejmowanie oraz popularyzacja działań na rzecz wykorzystania rzeki Odry dla celów gospodarczych i turystycznych oraz na rzecz poprawy jej czystości.

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl