A   A+  A++

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy IOŚ-PIB, a Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” realizowana będzie współpraca w zakresie, między innymi, promocji i udostępnianii materiałów szkoleniowych powstałych w trakcie projektu CLIMCITIES, w tym opracowywanych strategii adaptacji dla miast, a także popularyzowanie współpracy między miastami w zakresie adaptacji do zmian klimatu oraz działań adaptacyjnych.

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” inicjuje, realizuje oraz wspiera projekty edukacyjne i badawcze mające na celu poprawę jakości środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczymy w lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych inicjatywach, których celem jest poprawa jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych.

Jednym z głównych celów Centrum Zrównoważonego Rozwoju HORYZONTY jest działalność na rzecz dobra publicznego w zakresie ochrony środowiska.

W ramach projektów edukacyjnych realizowanych przez Centrum „Horyzonty” poruszana jest m.in. problematyka dotycząca rozwiązywania problemów społeczności lokalnych spowodowanych przez zagrożenia związane ze zmianami klimatu a także problematyka globalnych zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

W latach 2014-2017 Zespół Centrum Zrównoważonego Rozwoju „HORYZONTY” przygotował i z sukcesem zrealizował następujące projekty, w których  poruszana była problematyka zagrożeń związanych ze zmianami klimatu:

1) "Edukacja globalna w Pułtusku” - Projekt został zrealizowany w okresie 03.11.2014-30.11.2014, współfinansowany w ramach Programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. W ramach projektu realizowany był cykl gier edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych dotyczących problematyki globalnych zależności na poziomie środowiskowym i gospodarczym. Ponadto w ramach projektu zorganizowana została wystawa, podczas której zaprezentowane zostały m.in. materiały przedstawiające skutki zmian klimatu w różnych państwach świata.

2) ”Młodzi liderzy zrównoważonego rozwoju - edukacja obywatelska w powiecie pułtuskim” - Projekt zrealizowany w okresie 01.10.2013-31.12.2013 i w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. W ramach projektu grupa młodych liderów uczestniczyła w cyklu warsztatów oraz wizytach studyjnych, w ramach których poszerzyli swoje kompetencje w zakresie działań na rzecz lokalnych społeczności zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju, w tym m.in. w zakresie zagrożeń związanych ze zmianami klimatu.

3) „Strategiczna współpraca na rzecz lepszego nauczania przedsiębiorczości” - Projekt zrealizowany we współpracy z Fundacją Uniwersytetu Hyperion ramach programu ERASMUS+, akcji 2 – "Współpraca na rzecz Innowacji i wymiany dobrych praktyk”. W ramach projektu został opracowany Program nauczania przedsiębiorczości zrównoważonej oraz Wirtualna Platforma Laboratorium Przedsiębiorczości. Promowana w ramach projektu koncepcja przedsiębiorczości zrównoważonej polega na poszukiwaniu możliwości rozwoju nowych produktów, usług, technologii oraz procesów produkcyjnych, w taki sposób aby bardziej efektywnie wykorzystywać energię i zasoby naturalne, oraz stosować nowe materiały i surowce, które są bardziej dostępne, tańsze w produkcji i mniej szkodliwe dla środowiska i społeczeństwa oraz łagodzą skutki środowiskowe lub społeczne.

 

 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl