A   A+  A++

Zachęcamy wszystkich, nie tylko osoby z Dolnego Śląska, do zapoznania się z projektami i działaniami prowadzonymi przez Dolnośląski Klub Ekologiczny (link: http://www.ekoklub.wroclaw.pl/).

Projekt edukacyjny „KLIMAT, ENERGIA, ZDROWIE”

Nowy projekt edukacyjny, realizowany od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., skierowany jest do uczniów klas VII szkół podstawowych  z trzech rejonów Dolnego Śląska: Wrocław, Milicz i Oława.
Celem projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz poszerzenie wiedzy uczniów w zakresie przyczyn zmian klimatu i ich skutków, degradacji jakości powietrza emisjami, w tym „niskiej emisji”, oraz negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń na zdrowie człowieka i środowisko. Projekt wskazuje na dostępne rozwiązania poprawy jakości atmosfery przez różne działania w gospodarstwach domowych (m.in. oszczędzanie energii, wykorzystanie energii z bezemisyjnych źródeł odnawialnych) oraz przystosowania się do zmian klimatu.
W ramach projektu przewiduje się po pięć spotkań edukacyjnych (wykłady i warsztaty) w każdym rejonie, zajęcia terenowe w Zakładzie Klimatologii UWr, konkurs na plakat, a wiosną 2019 r. udział uczestników projektu w terenowych warsztatach dot. pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych oraz budynków niskoemisyjnych w Słonecznej Szkole w Bielawie.
W 2018 r. Klub zrealizował inny projekt edukacyjny pod nazwą „Trzy żywioły”. Brali w nim udział uczniowie II klas gimnazjalnych i VII klas szkół podstawowych z 9 placówek edukacyjnych oraz klasy V z dwóch szkół podstawowych Te „żywioły” to zmiany klimatu, smog i gatunki inwazyjne. Zajęcia odbywały się w 4 rejonach Wrocławia: Śródmieście, Południe, Psie Pole i Nadodrze. Poniżej mogą Państwo obejrzeć zdjęcia z tego projektu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn ekologiczny „Zielona Planeta”
(dwumiesięcznik)


Biuletyn „Zielona Planeta” wydawany jest przez Dolnośląski Klub Ekologiczny od 1996 r. w nakładzie 1500 egz. i bezpłatnie rozprowadzany do adresatów (biblioteki, szkoły, organizacje pozarządowe, gminy i powiaty, instytucje zajmujące się ochroną środowiska) w południowo-zachodniej części kraju.
W dziale Forum Ekologiczne zamieszczane są artykuły dotyczące m.in. polityki energetycznej i klimatycznej, degradacji powietrza i zagrożeń smogiem, ochrony klimatu, sposobów na ograniczanie emisji GHG, OZE,  adaptacji do zmian klimatu.
Wersja elektroniczna, zawierająca wszystkie teksty umieszczana jest na stronie internetowej: www.ekoklub.wroclaw.pl w zakładce Zielona Planeta.
 
 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl