A   A+  A++

  


Informacja o projekcie

STRATEGII ADAPACJI DO ZMIAN KLIMATU
MIASTA BEŁCHATOWA
na potrzeby ustalenia zakresu i szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko

 

Miasto Bełchatów podpisało porozumienie z Instytutem Ochrony Środowiska - Państwowym Instytutem Badawczym, stanowiące deklarację udziału Miasta w projekcie „Climate change adaptation in small and medium size Cities” dofinansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, realizowanym przez Instytut na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  W ramach tego projektu, opracowana zostanie Strategia adaptacji do zmian klimatu miasta Bełchatowa.

 

Dokument do pobrania: Bełchatów - założenia do Strategii

 

 


 

Bełchatów i problemy wodne

 

 

W Bełchatowie odbyło się drugie spotkanie w ramach procesu opracowania strategii adaptacji miasta do zmian klimatu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele urzędu miasta i wykonawcy strategii. Spotkanie poświęcone było ocenie wrażliwości miasta na zmiany klimatu. Dr Agnieszka Kuśmierz – koordynatorka prac nad Strategią ze strony IOŚ-PIB – zaprezentowała wyniki dotychczasowych analiz. Szczegółowo omówione zostały trendy zmian klimatu określone na podstawie danych historycznych. Obserwacje z lat 1981-2016 pokazują m.in., że coraz częstsze są w mieście fale upałów oraz intensywne opady deszczu. Te zjawiska wpływają na warunki życia mieszkańców, zarówno na ich zdrowie, jak i ze względu na utrudnienie funkcjonowanie miasta. Podtopienia i powodzie będące efektem długotrwałych lub intensywnych opadów utrudniają funkcjonowanie transportu, a także są niekorzystne dla zieleni miejskiej.

 

Wrażliwym na zmiany klimatu sektorem w Bełchatowie jest gospodarka wodami opadowymi. Niewielka Rakówka nie jest w stanie przyjąć spływów opadowych z miasta, tym bardziej, że także powyżej Bełchatowa rzeka ta jest odbiornikiem spływów z terenów rolniczych gminy Bełchatów i ścieków z gminnej oczyszczalni, a i dopływy prowadzą wody spoza miasta. Dodatkowo szerokość koryta Rakówki poniżej miasta ma zbyt małą przepustowość, by przyjąć wody, które do rzeki trafiają z Bełchatowa i terenów sąsiednich. Adaptacja do skutków zmian klimatu w mieście powinna więc uwzględniać, że prognozowane zmiany klimatu spotęgują problemy, z którymi w tej chwili boryka się miasto. O tym jakie, są możliwe rozwiązanie w tym zakresie urzędnicy, mieszkańcy i eksperci z IOŚ-PIB będą dyskutować na kolejnym spotkaniu.

 

[opracowanie: Małgorzata Hajto, IOŚ-PIB; Agnieszka Kuśmierz, IOŚ-PIB]

Menu
Bełchatów
Nowy Sącz
Ostrołęka
Siedlce
Tomaszów Mazowiecki

 


Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa

tel.: 22 37 50 525
fax: 22 37 50 501
climcities@ios.gov.pl 
Instytut Ochrony Środowiska
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Krucza 5/11D
00-548 Warszawa 
Sekretariat:
tel.:  22 37 50 553
         22 37 50 521
fax:  22 37 50 501
e-mail: climcities@ios.gov.pl